คอร์สปฏิบัติธรรม… SEVENSTARS วันที่ 16 มีนาคม 2563

คอร์สปฏิบัติธรรม… SEVEN STARS PHARMACEUTICAL และบริษัทในเครือ ณ ห้องประชุมใหญ่ ห้องกิจกรรม ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ sevenstars pharmaceutical
วันที่ 16 มีนาคม 2563

สวดบทขอขมากรรม รับศีล ๕ ขึ้นพระกรรมฐาน
สันทนาการ
สอนการกราบพระและปฏิบัติเจริญสติระยะที่ 1
สวดบทขอขมากรรม
บทถอนมิจฉาทิฐิ
บรรยายกฏแห่งกรรม
ฝึกรับประทานอาหารอย่างมีสติ
สอนกราบพระและปฏิบัติเจริญสติระยะที่ 2-3
กิจกรรมพระในบ้าน
น้อมจิตกราบพระเดินจงกรม
แผ่เมตตาด้วยธรรมคีตะ