เราไม่เคยหยุดคิดค้น พัฒนา และปรับปรุง มาตรฐานการผลิต เพื่อ “คุณภาพชีวิตที่ดี” ของผู้บริโภคทุกคน

ในทุกขั้นตอน เรามุ่งเน้นการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่ เราไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนา เวชภัณฑ์ยาใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งยังให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้พนักงานทุกคนมีเป้าหมายในแนวทางเดียวกับองค์กร คือการคำนึงถึง “คุณภาพชีวิตที่ดี” ของผู้บริโภคทุกคน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

เราให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตออกจากโรงงานของเรา ด้วยการผลิต ผ่านเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ทุกการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด เราบรรจุยาโดยใช้ก๊าซที่ปราศจากสาร CFC ปลอดภัยต่อผู้บริโภคไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้เทคโนโลยีทางเภสัชกรรมขั้นสูงในทุกกระบวนการผลิต

มาตรฐานโรงงานคุณภาพระดับสากล

โรงงานใหม่ของเซเว่นสตาร์ฟาร์มาซูติคอล ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านระบบอากาศ ระบบน้ำโครงสร้างอาคาร ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และยกระดับมาตรฐานยาให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น โรงงานของเราดำเนินการผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสูงในการประเมินคุณภาพสำหรับการผลิตยาในระดับนานาชาติ โดยครอบคลุมตั้งแต่สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก อาคารผลิตระบบหมุนเวียนอากาศ ระบบความปลอดภัย เครื่องจักรการผลิตที่ผ่านการทดสอบระบบและตรวจสอบความถูกต้องของงานต่างๆ ตามหลักการ IQ/OQ และ PQ กระบวนการผลิตและกระบวนตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดของเภสัชตำรับ

ให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบและมาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอน

เราให้ความสำคัญการควบคุมมาตรฐานคุณภาพของยาเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีห้องปฏิบัติการฝ่ายควบคุมคุณภาพ สำหรับทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยา ให้เป็นไปตามมาตรฐานในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ โดยมีการควบคุมทั้งปริมาณที่ใช้และความบริสุทธิ์ของสารในสูตรตำรับ มีการตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพยาระหว่างกระบวนการผลิตและหลังการผสมยา เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพของยาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้บริโภค

เพราะ “การใส่ใจในคุณภาพชีวิต” คือ หัวใจของความสำเร็จ

ทุกขั้นตอนการผลิตควบคุมด้วยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์กว่า 30 ปี

ในทุกขั้นตอนของการผลิต เรามีทีมเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีรวมทั้งมีเภสัชกรรุ่นใหม่ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานอยู่เสมอ และมีพนักงานที่ผ่านการอบรมอย่างเข้มงวด โดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนตามกรรมวิธีอันเป็นมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งเนันการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่ เราไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาเวชภัณฑ์ยาใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เราจึงมีฝ่ายResearch & Development เพื่อคิดค้น พัฒนา และปรับปรุงเวชภัณฑ์ยาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในอนาคต และอีกหนึ่งพันธกิจหลักที่ทำให้เราได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีในด้านความเป็นมืออาชีพของบุคลากร คือ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้พนักงานทุกคนมีเป้าหมายในแนวทางเดียวกับองค์กร คือการคำนึงถึง”คุณภาพชีวิตที่ดี” ของผู้บริโภคทุกคน

เพราะ “การใส่ใจในคุณภาพชีวิต” คือ หัวใจของความสำเร็จ

เราจึงให้ความสำคัญกับการใส่ใจในผลิตภัณฑ์ การใส่ใจในความเป็นอยู่ของบุคลากร การใส่ใจลูกค้าที่ไว้วางใจให้ผลิตเวชภัณฑ์ยา การใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่อาจจะได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิตของโรงงาน เพื่อให้ได้ซึ่งคุณภาพที่ผู้บริโภคจะได้รับจากเรา

ความสัมพันธ์อันดีงามในทุกภาคส่วนเป็นหนึ่งปัจจัยของความสำเร็จ

การรักษาความสัมพันธ์อันดีงามในทุกภาคส่วนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแห่งคุณภาพความสำเร็จ ตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายใน ความสัมพันธ์ระหว่างทีมเภสัชกรและลูกค้า ความสัมพันธ์ของโรงงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กระบวนการการผลิตและการทำงาน มีความยั่งยืนและยาวนาน อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้ทีมงานและลูกค้าร่วมมือร่วมใจกันผลิตเวชภัณฑ์ยาให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีคุณภาพสูงสุด

เราใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและผู้คนในชุมชน

เพราะเราใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและผู้คนในชุมชน เราจึงได้มีการนำเทคโนโลยีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมที่เข้มงวด ได้แก่ระบบควบคุมอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการจัดการขยะที่ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและผู้คนในชุมชน เพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนรอบข้างอย่างยั่งยืน

มาตรฐานกระบวนการผลิตและตรวจสอบผลิตภัณฑ์