มอบอาคารโดมอเนกประสงค์ ให้กับโรงเรียนบ้านโคกลำดวน อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565

คุณปิยารมย์ บุนนาค ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ เครือบริษัท Seven stars group ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกลำดวน อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารโดมอเนกประสงค์ เพื่อมอบให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกิจกรรมต่างๆแก่เด็กนักเรียน อีกทั้งได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 330 ทุน สำหรับช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสส่งเสริมทางการศึกษาเรียนรู้วิชาการ และได้รับการอบรมจากคณะครู เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้และก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต