โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างภาวะผู้นำระดับวิสัยทัศน์ : Visionary Leaders “