โครงการพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์ต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)ร่วมศึกษากลไกลและวิเคราะห์แนวการพัฒนาบริษัทเซเว่นสตาร์ บริษัทชั้นนำด้านธุรกิจ ยาและอาหารเสริม ให้สามารถพัฒนานำความรู้ไปต่อยอด แก่ผู้ประกอบการ SME รูปแบบต่างๆ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน กระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่ม โดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญ ประโยชน์และเข้าใจกลไกลของการดำเนินธุรกิจ